Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

ZŠ a MŠ

Název zařízení:

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, Lazaretní 25

Adresa:

Lazaretní 1290/25, 312 00 Plzeň-Doubravka; Speciálně pedag.centrum a internát - Nad Týncem 1199/38, 312 00 Plzeň, Doubravka

Školský obvod:

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Kontakty:

Webové stránky:

www.zrak-plzen.cz

Název školního vzdělávacího programu MŠ:

Kapacita MŠ podle školského rejstříku:

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

Průměrný počet žáků na třídu:

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

Volitelný jazyk:

Rozšířená výuka předmětů:

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Speciální třídy:

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Další zaměření - sport:

Další zaměření - výchovy:

Další zaměření - cizí jazyky:

Další zaměření - jiné:

Kroužky:

Kroužky vzdělávací:

Kroužky sportovní:

Kroužky hudební:

Kroužky výtvarné:

Kroužky ostatní:

Školní družina:

Školní klub:

Zajištění stravování – dietní stravování:

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru