Hlavní navigace

Úvod ›› Aktuality ›› Zahájení sběru dat výkazů PAM za I. - III. čtvrtletí

Zahájení sběru dat výkazů PAM za I. - III. čtvrtletí

Vážená paní ředitelko,

Vážený pane řediteli,


dovolte mi Vás tímto informovat, že od 26. září 2017 je spuštěn sběr dat výkazů PaM za 3. čtvrtletí.
K čtvrtletnímu výkazu P 1-04 „Výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za 1.-3. čtvrtletí 2017“ si Vás dovoluji upozornit na aktuality/dodatky k výkazu, které shrnují nejen zásadní změny tohoto roku pro správné vyplnění dat, ale obsahují mj. i informace k vykazování prostředkům z projektů ESF a upozornění na problematická místa výkazu.
V případě výkazu k 30. 9. P 1c-01 „Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2017“ (nevyplňují tzv. soukromé a církevní školy) upozorňuji na zásadní rozšíření tohoto výkazu oproti loňskému roku, a to o oddíl IVb. a IVc., které jsou přílohou k oddílu IVa. „Pedagogičtí pracovníci (jen ze SR) podle platových tříd a platových stupňů“. Věnujte, prosím, údajům ve výkazu P 1c-01 dostatečnou pozornost, neboť údaje z tohoto výkazu budou následně využity k připravovanému modelu financování od roku 2019. V současné chvíli se na odboru financování regionálního školství a přímo řízených organizací MŠMT, který má koncepci financování regionálního školství v gesci, vychází z těchto základních předpokladů:
1) v novém systému financování budou školám pro pedagogické pracovníky poskytovány pouze prostředky na platy, přičemž rozhodující pro příděl prostředků na platy pedagogů budou v novém systému financování údaje o přepočteném počtu pedagogů uvedené v oddíle IVa (popř. i v oddíle IVc) výkazu P 1c-01,
2) údaje uvedené v oddíle IVb výkazu P 1c-01 budou nutné pouze pro kontrolu toho, zda škola svým počtem „úvazků“ pedagogů nepřekročí maximální počet hodin výuky hrazený ze státního rozpočtu, který bude pro jednotlivé obory vzdělání stanoven nařízením vlády (tzv. PHmax),
3) prostředky na ostatní osobní náklady (tj. prostředky na „dohody“) pro pedagogy, nebudou školám poskytovány normativně, ale budou poskytovány na základě objektivní skutečné potřeby na žádost školy krajským úřadem z rezervy nad rámec takto stanovených platů - podmínkou poskytnutí těchto prostředků ovšem bude to, aby součet přímé pedagogické činnosti „kmenových“ učitelů vyjádřený v oddíle IVb výkazu P 1c-01 + přímé pedagogické činnosti z trvalých „nadúvazků“ učitelů (přespočetné hodiny pevně stanovené nad rámec týdenního rozsahu) z oddílu IVc výkazu P 1c-01 + požadovaný počet hodin na dohody učitelů (OON) opět nepřekročil celkovou hodnotu PHmax stanovenou nařízením vlády pro danou školu.
Výše uvedené považujte, prosím, za velmi zjednodušený popis k uveřejněné Metodické pomůcce „Metodická pomůcka vykazování úvazků učitelů v novém systému financování RgŠ“, a to i s ohledem na skutečnost, že i u uvedeného postupu pro stanovení „Maximální rozsah výuky hrazený ze státního rozpočtu stanovený NV (tzv. PHmax)“ je upozornění, že se jedná pouze o možný návrh!
Ohledně případných dalších dopadů údajů uváděných ve výkazu P 1c-01 na připravovaný model financování od roku 2019 a jiných konkrétních dotazů k reformě financování regionálního školství a se prosím obracejte na pracovníky odboru financování regionálního školství a přímo řízených organizací, kteří mají koncepci financování regionálního školství v gesci, např.: lenka.cahova@msmt.cz či vlastimil.finke@msmt.cz..
S pozdravem a přáním hezkého dne
Sv. Trojanová
-------------------------------------------------------
Ing. Světlana Trojanová
ministerský rada
Oddělení metodiky a správy statistického výkaznictví - 650
Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie - 65

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1
Adresa dislokovaného pracoviště:
Senovážné nám. 26
110 00 Praha 1
tel: +420 234 815 458
e-mail: svetlana.trojanova@msmt.cz
www.msmt.cz

Copyright © 2017 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru