Hlavní navigace

Úvod ›› Aktuality ›› Rozpočet přímých výdajů na vzdělávání 2019

Rozpočet přímých výdajů na vzdělávání 2019

Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,

v souladu s harmonogramem přípravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2019 obdrží školy a školská zařízení zřizované obcemi v Plzeňském kraji rozpis závazných ukazatelů a rozpis rozpočtu účelových prostředků na přímé výdaje ve školství v roce 2019 nejpozději do 21. 3. 2019. Pokud budete považovat obdržený rozpis přímých výdajů za nepostačující k zajištění nezbytných potřeb vyplývajících z právních předpisů a školních vzdělávacích programů, případně schválených učebních dokumentů, prosím ihned po obdržení rozpisu (nejpozději dne 25. 3. 2019) o předložení žádosti k projednání disproporcí na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP, a to ZŠ a ZUŠ e-mailem k rukám Mgr. Chottové (chottova@plzen.eu) a MŠ e-mailem k rukám Bc. Večírkové (vecirkova@plzen.eu). K žádosti přiložte:

a) normativní rozpis rozpočtu v členění závazných ukazatelů podle čl. IV odst. 2 směrnice MŠMT (lim, NIV celkem, prostředky na platy, prostředky na OON)
b) finanční rozvahu o počtu zaměstnanců, mzdových prostředcích a ostatních běžných výdajích právnické osoby na příslušný kalendářní rok, která umožňuje posouzení:
- vývoje počtu zaměstnanců a jednotlivých složek jejich platů očekávaného v příslušném kalendářním roce ve vazbě na skutečnost dosaženou v předchozím kalendářním roce a na vývoj výkonů v předchozím školním roce, stávajícím školním roce a očekávaný vývoj výkonů v následujícím školním roce
- výše ostatních běžných výdajů ve vazbě na jejich nezbytnou potřebu v jednotlivých hlavních položkách
c) porovnání finanční rozvahy s rozpisem přímých výdajů
d) návrhy právnické osoby na odstranění disproporcí a jasné a podrobné zdůvodnění nárokovaných finančních prostředků

Formulář Finanční rozvahy zasílám v příloze, společně se soustavou normativů pro rok 2019 a Krajskou metodikou rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství v roce 2019. Dokumenty jsou rovněž zveřejněny na portále ZŠ a MŠ v sekci Krajský úřad.


Projednání disproporcí na OŠMT bude realizováno ve dnech 26. 3. 2019 - 28. 3. 2019 v pořadí dle přihlášených organizací. Žádosti o projednání disproporcí musí OŠMT předat Krajskému úřadu nejpozději 29. 3. 2019. Dohodovací řízení na KÚ PK proběhne v období do 17. 4. 2019.


Děkuji a jsem s pozdravem

Mgr. Miroslava CHOTTOVÁ
Magistrát města Plzně
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
vedoucí oddělení dotací a hospodaření škol
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň
Tel.: 378 033 140
Email: chottova@plzen.eu

 

Copyright © 2019 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru