Hlavní navigace

Úvod ›› Aktuality ›› Pokyny k účetní závěrce 2017 - jen pro PO zřízené městem Plzeň

Pokyny k účetní závěrce 2017 - jen pro PO zřízené městem Plzeň


Dobrý den,

vzhledem k blížícímu se finančnímu vypořádání a odevzdání účetní závěrky věnujte pozornost následujícím pokynům:


1. Všechny příspěvkové organizace provedou k 31. 12. 2017 odúčtování výnosů z rozpouštění investičních transferů za rok 2016 účetním zápisem MD 672400/ D 401100

Zdůvodnění:
Časové rozlišení transferu v rámci odpisu majetku z něj pořízeného účtují PO dle ČÚS 703 MD 403/D 672. Vzhledem k tomu, že tato účetní operace „uměle“ navyšuje výnosy organizace a tím ovlivňuje výsledek hospodaření, může dojít k nekrytí fondů finančními prostředky. Nesoulad zákona č. 250/2000 a vyhlášky č. 410/2009 trvá, postup byl schválen auditory.

2. Účetní závěrka a finanční vypořádání:

Doporučujeme Vám, abyste min. 2 dny před termínem projednání Vašeho finančního vypořádání odeslali účetní data z Heliosu do naší databáze, tak bychom mohli již před finančním vypořádáním odhalit případné chyby v účetnictví. Odešlete účetní data ve stavu, v jakém je budete předkládat při finančním vypořádáním a dejte toto na vědomí p. Tybitanclovi, který data zpracovává ( tybitancl@plzen.eu ) . Pokud budete provádět v rámci finančního vypořádání změny v účetnictví, data odešlete poté samozřejmě znovu, nejpozději však do 9. 2. 2018, 12.00 hod.

Z kontrol minulých období upozorňuji na tyto chyby:
- Důležité pro konec roku – nepřeklápět účty do nového roku před odesláním výkazů a dat roku 2017 – tj. nevynulovat účty 5.. a 6..
- Rozdíly v rozdělení hlavní a vedlejší činnosti:
porovnání obratů účtů 5.. a 6.. nákl. okruhu 1 a 2 proti Výkazu zisku a ztráty (hlavní činnost a vedlejší činnost)

Možné chyby:
1. Organizace opravovala účetní zápisy a znovu sestavila výkazy, ale již neprovedla odeslání dat do SAP
2. Nesprávně přiřazené nákladové okruhy k výkaznictví (Výkaz zisku a ztráty)

Jak opravit:
1. Po jakékoli opravě účetních dokladů a dalším generování výkazů za příslušné čtvrtletí provést i odeslání dat do SAP
2. Zkontrolovat přiřazení jednotlivých používaných Nákladových okruhů 2…. k Výkazu zisku a ztráty v modulu Výkaznictví, zejména nezapomenout při založení nového Nákladového okruhu vedlejší činnosti tento přiřadit!
- Nejednotnost v používání Nákladových okruhů:
Údaj Nákladový okruh musí být vždy minimálně pětimístné číslo:
1. místo nákladového okruhu – rozdělení na hlavní a vedlejší činnost v kombinaci s dotčenými účty musí odpovídat rozdělení ve výkaznictví (výsledovce)
2. místo nákladového okruhu – zdroj finančních prostředků dle číselníku,
pro účely MMP využíváme zejména ve vztahu k účtu 672*. Zdroj finančních prostředků označuje vždy skutečný původ, tzn. donátora, není brán v potaz průtok finančních prostředků přes rozpočet města nebo kraje. Např. znak 3 krajský úřad se použije v případě, že jde o dotaci z rozpočtu kraje, byť je příjem realizován prostřednictvím rozpočtu města.
Pozn: Zde mohlo dojít k nesouladu, kdy jsme při implementaci Helios navrhli určení poskytovatele jinou metodikou – např. u školských organizací dotaci na mzdy a ONI V, (kdy původce dotace je Min. školství) jako dotaci od KÚ. Tato myšlenka se však s aktuálně probíhající Konsolidací účetnictví státu ukázala jako nesprávná. Pokud má organizace tento případ nesprávně určeného poskytovatele dotace, dle svých možností opraví, nebo sestaví nový Nákladový okruh od 1. 1. 2017.
Výše uvedené pravidlo nemusí platit při svěření majetku příspěvkové organizaci, resp. majetku pořízeného z investičního transferu v případech, kdy příjemcem dotace není příspěvková organizace, ale město. Zde se vždy PO informuje u zřizovatele, koho uvede jako poskytovatele dotace (investičního transferu).
3.– 4. místo nákladového okruhu je pro další členění PO, pokud není využito, bude na každém místě uvedena 0
5. místo nákladového okruhu – účelovost, bude uvedeno vždy dle nastaveného číselníku

 

S pozdravem

Monika ERTLOVÁ
Odbor účtování a daní

T +420 378 034 613
E ertlova@plzen.eu
W www.plzen.eu

MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Škroupova 5, 301 00 Plzeň

 


Copyright © 2018 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru