Hlavní navigace

Úvod ›› Aktuality ›› Informace k provedení sběru podkladů k úpravám rozpočtu na rok 2019

Informace k provedení sběru podkladů k úpravám rozpočtu na rok 2019

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Čl. II bod (2) směrnice MŠMT č. j. MSMT-24005/2016 provede odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje úpravu závazných ukazatelů a rozpočtu neinvestičních výdajů na přímé výdaje ve školství na rok 2019. Za tímto účelem bude provedeno šetření podkladů od školských příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi prostřednictvím systému Kevis. Systém bude aktivován ke 2. 9. 2019 a ukončen k 6. 9. 2019. Vzhledem k tomu, že MŠMT stanovilo krajskému úřadu termín na předložení požadavků na přesuny mezi závaznými ukazateli (jedna z otázek sběru) do 13. 9. 2019, nelze interval sběru posunout či prodloužit.
V souvislosti se zrušením karenční doby, ve které nebyla poskytována náhrada mzdy nebo platu, se od 1. 7. 2019 snižuje sazba pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %. Organizace by tedy měly tuto situaci reflektovat a při téměř vyčerpaných ONIV zvážit převod do ONIV jako rezervu pro případ výplaty náhrady za nemoc.
Finanční prostředky státního rozpočtu poskytované školským organizacím pod účelovým znakem 33353 mají závazné ukazatele NIV, platy a OON. Finanční prostředky poskytnuté na zákonné odvody, FKSP a ONIV jsou ukazateli orientačními. Tzn., že uspořené finanční prostředky v oblasti zákonných odvodů, jejichž součástí je i snížená sazba na nemocenské pojištění, je možné čerpat v rámci ONIV či FKSP, a to ať již na výplatu prvních 3 dnů nemocenské pro zaměstnance škol či školských zařízení a s tím související odvody do FKSP, nebo i na ostatní položky ONIV, např. na nákup učebních pomůcek či úhrada na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzhledem k tomu že zákonné odvody, FKSP i ONIV jsou ukazateli orientačními, nebude krajský úřad provádět úpravu rozpisu rozpočtu stanoveného prostřednictvím krajských normativů a příslušných jednotek výkonů na kalendářní rok 2019.
Upozorňujeme, že při výpočtu PHmax školy nebo školského zařízení (školní družina) je nutné respektovat ustanovení vyhlášky č. 196/2019 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství, a nařízení vlády č. 195/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí (Sbírka zákonů – částka č. 84/2019 Sb., rozeslána dne 8. 8. 2019).
Součástí šetření pro úpravy přímých výdajů na rok 2019 bude organizován také sběr podkladů od mateřských škol (včetně mateřských škol, které nejsou samostatným právním subjektem) zřizovaných obcemi v působnosti Plzeňského kraje, které obdržely dotaci z 1. etapy rozvojového programu „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol“, č. j. MSMT-31069/2018-4. Data budou sloužit pro zpracování souhrnného vyúčtování dotace za Plzeňský kraj. Povinnost mateřským školám pro předložení údajů bylo krajským úřadem uloženo v avízu o poskytnutí dotace.
Snížená sazba pojistného na nemocenské pojištění se od 1. 7. 2019 promítá i do některých rozvojových programů. Účelem dotace vyúčtovávané 1. etapy rozvojového programu pod UZ 33074 je finanční pokrytí nákladů spojených s personálním zajištěním překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu v mateřských školách. Dotace nebyla poskytnuta na ostatní náklady, NELZE tedy nevyčerpané prostředky na odvody využít na nákup např. pomůcky. V případě, že finanční prostředky poskytnuté na zákonné odvody, které nebylo možné nijak jinak realizovat, bude nutné vrátit, stejně tak jako ostatní nevyčerpané prostředky.
Nevyužité finanční prostředky za období leden – srpen 2019 nutno vrátit na zvláštní účet kraje č. 20095-24621311/0710 s variabilním symbolem 33074 do 30. 9. 2019 nebo nejpozději v rámci celkového vypořádání přidělených prostředků ze státního rozpočtu na rok 2019. Společně s převodem těchto prostředků organizace zašle avízo k platbě adresované odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Avízo bude obsahovat vratku v členění NIV, platy, odvody – pojistné, odvody – FKSP. Výše vratky uvedená v avízu musí souhlasit s údaji zadanými v šetření Kevis.
Příslušné údaje budou předávány pouze elektronickou formou prostřednictvím systému Kevis, příspěvkové organizace nebudou zasílat písemnou podobu (tiskový výstup RTF ze systému) na odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Doporučujeme příspěvkovým organizacím si písemnou podobu sběru vytisknout (tisková sestava RTF pod vyplněnou tabulkou v odkazu „zobrazit panel s dalšími akcemi“) a založit pro svou další potřebu. Podrobné informace budou do začátku sběru zveřejněny v podobě „Pomůcky“ na webových stránkách Plzeňského kraje na http://www.plzensky-kraj.cz v sekci Školství a sport/Oblast ekonomická. Upozorňujeme na nezbytnost správného využití aplikace systému KEVIS, především po důsledném prostudování všech pokynů v „Pomůcce“, která obsahuje konkrétní pokyny pro zpracování podkladů.
V příloze zasílám oficiální průvodní dopis o podmínkách sběru.
S pozdravem

Mgr. Pavlína Faitová
oddělení ekonomické

Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 457
mobil: 606 636 782
fax: 377 195 548
e-mail: pavlina.faitova@plzensky-kraj.cz
http://www.plzensky-kraj.cz


Copyright © 2019 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru