Hlavní navigace

Úvod ›› Aktuality ›› Informace k provedení sběru podkladů k RP Podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změny systému financování RgŠ

Informace k provedení sběru podkladů k RP Podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změny systému financování RgŠ

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

MŠMT vyhlásilo dne 14. 5. 2019 zveřejněním na svých webových stránkách rozvojový program „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství“, č. j. MSMT-13817/2019-1.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/nov-vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-financovani

Cílem rozvojového programu je dofinancování úvazků pedagogických pracovníků, které nově vzniknou od 1. září 2019 v souvislosti se změnou financování regionálního školství, kdy školy budou realizovat výuku organizovanou v souladu s Nařízením vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, a dofinancování úvazků pedagogických pracovníků podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

Podle podmínek vyhlášeného rozvojového programu musí základní škola, střední škola a konzervatoř předložit požadavky pro zapojení do rozvojového programu na krajský úřad do 31. 5. 2019. Žádosti škol budou sbírány prostřednictvím systému KEVIS pouze elektronickou formou v týdnu od 27. 5. 2019 do 31. 5. 2019. Školy tedy nebudou zasílat podklady k dotaci na krajský úřad písemně nebo datovou schránkou. Taktéž nebudou zasílat písemnou podobu (tiskový výstup RTF ze systému) na odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Pro rozvojový program se bude při výpočtu PHmax vycházet z údajů o organizaci vzdělávání ve třídách, kterou školy stanoví na základě organizačních změn od 1. 9. 2019, a následně pak vykáží k 30. 9. 2019.
Při vyplňování údajů doporučuji prostudovat:
• Metodiku MŠMT pro ZŠ „Metodika stanovení PHmax pro základní vzdělávání“. Zasílám v příloze.
• Metodiku MŠMT pro SŠ „Metodické doporučení jednotného postupu při výpočtu PHmax pro střední vzdělávání“. Zasílám v příloze.
• Vyhlášku č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění účinném od 1. 9. 2018. Lze stáhnout na: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu
• Vyhlášku č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2018. Lze stáhnout na: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu
• Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí. Lze stáhnout na: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady
• Pokynů a vysvětlivek pro vyplnění výkazu P 1c-01

Kraj může žádat dotaci pro základní školy, střední školy a konzervatoř za předpokladu, že školy potřebují dofinancovat rozdíl mezi úvazky potřebnými k zajištění přímé pedagogické činnosti učitelů škol dle rozvrhu hodin a předpokládanými úvazky učitelů škol stanovenými krajskými normativy k 30. 9. 2019 včetně započítání limitu počtu pedagogických pracovníků stanovený krajem v souvislosti se zvýšením výkonů od 1. 9. 2019. Uvedené je možno dofinancovat pouze do výše PHmax, kterého škola dosáhne v rámci organizačních změn k 30. 9. 2019.

Z dotace nemohou být hrazeny náklady spojené s navýšením počtu úvazků pedagogických pracovníků z důvodu nárůstu výkonů. Škola s udělenou výjimkou z minimálního počtu žáků ve třídě nebude do rozvojového programu zahrnuta.

Pro přepočtený počet úvazků je východiskem u učitelů základní školy přímá pedagogická činnost v rozsahu 22 hodin týdně, u učitelů střední školy a konzervatoře přímá pedagogická činnost v rozsahu 21 hodin týdně.

Dotace z rozvojového programu bude vázána na schválený úvazek přímé pedagogické činnosti učitele ve škole a na schválenou výši limitu počtu učitelů škol přepočteného na období příslušné etapy programu. V případě nedodržení těchto podmínek bude škola povinna vrátit poměrnou část dotace.

Kromě výše uvedených dokumentů bude k dispozici ještě Pomůcka, která bude do začátku sběru zveřejněna na webových stránkách KÚPK - Články – Školství a sport – Oblast ekonomická.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den

Mgr. Pavlína Faitová
oddělení ekonomické

Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 457
mobil: 606 636 782
fax: 377 195 548
e-mail: pavlina.faitova@plzensky-kraj.cz
http://www.plzensky-kraj.cz

 

 

Copyright © 2019 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru