Hlavní navigace

Úvod ›› Aktuality ›› Informace k provedení sběru podkladů k rozpočtu na rok 2019 vč. rozvojového programu pro MŠ

Informace k provedení sběru podkladů k rozpočtu na rok 2019 vč. rozvojového programu pro MŠ

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

k zabezpečení rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu neinvestičních výdajů na přímé výdaje ve školství na rok 2019 pro jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi na území Plzeňského kraje bude provedeno šetření podkladů od školských příspěvkových organizací prostřednictvím systému Kevis. Systém bude aktivován k 7. 1. 2019 a ukončen k 14. 1. 2019. Informace bude zveřejněna i v Instrukcích OŠMS č. 1/2019.

Podrobné informace jsou zveřejněny v podobě „Pomůcky“ společně s průvodním dopisem na webových stránkách Plzeňského kraje na http://www.plzensky-kraj.cz v sekci Články – Školství a sport - Oblast ekonomická. Pomůcka obsahuje některé konkrétní pokyny pro zpracování podkladů. Upozorňujeme na nezbytnost správného využití aplikace systému KEVIS, především po důsledném prostudování všech pokynů.

Součástí šetření je také sběr podkladů od mateřských škol (včetně mateřských škol, které nejsou samostatným právním subjektem) zřizovaných krajem a obcemi v působnosti Plzeňského kraje za účelem získání údajů pro žádost kraje v rámci rozvojového programu MŠMT „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol“, č. j. MSMT-31069/2018-4. Tzn. mateřská škola nezasílá žádost o dotaci ani na kraj ani na MŠMT, pouze vyplní příslušné položky v tabulce č. 2 šetření Kevis „Školské organizace - Podklady k RP na překrývání v MŠ“.

Mateřská škola, u které je PH školy vyšší než PHmax, nemůže o dotaci v 1. etapě žádat. A to ani v případě, že došlo k chybnému vykázání dat k 30. 9. 2018 ve výkazech S1-01, S4c-01 a P1c-01. V 2. etapě programu pro období září – prosinec 2019 mateřská škola o dotaci žádat může, data v příslušných výkazech by měla být již vyplněna bez chyb. Údaje o počtu tříd a úvazků učitelů MŠ, PHmax a PH školy jsou dle stavu k 30. 9. 2018 a poskytlo je MŠMT.

Financován bude pouze ROZDÍL mezi potřebným přepočteným počtem učitelů mateřské školy k zajištění překryvu 2,5 hodiny denně v každé třídě a skutečnými přepočtenými úvazky učitelů mateřských škol podle stavu vykázaného školou k 30. 9. 2018, maximálně však do výše odpovídající PHmax mateřské školy stanoveného v přílohách vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Zvýšené úvazky učitelů mateřských škol, ke kterým došlo mezi daty 30. 9. 2017 a 30. 9. 2018, nelze dle pravidel vyhlášeného rozvojového programu započítat. Pro 1. etapu rozvojového programu MŠMT bude dotace poskytnuta na období leden – srpen 2019.

Dotace z rozvojového programu bude vázána na schválený úvazek překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů a na schválenou výši limitu počtu učitelů mateřských škol přepočteného na období příslušné etapy programu. V případě nedodržení těchto podmínek bude mateřská škola povinna vrátit poměrnou část dotace.
V příloze zasílám průvodní dopis o podmínkách sběru a Pomůcku.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den

Mgr. Pavlína Faitová
oddělení ekonomické

Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 457
mobil: 606 636 782
fax: 377 195 548
e-mail: pavlina.faitova@plzensky-kraj.cz
http://www.plzensky-kraj.cz

 

 

Copyright © 2019 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru